Boligmappa+

EUs nye regler om energieffektivitet er vedtatt. Hva betyr dette for deg og meg?

30. April 2024

I to år har det i EU blitt forhandlet om nye regler for energieffektivisering av boliger. For to uker siden ble direktivet vedtatt. Både i EU og Norge er målet det samme: Vi skal ha et nullutslippssamfunn i 2050.

Hva er vedtatt?

EU ønsker nå å kutte i energiforbruket for boliger. Kuttene skal foregå på denne måten:

Direktivet - som er EUs lover - har det klingende navnet bygningsenergidirektivet, ofte forkortet EPBD (etter det engelske Energy Performance of Buildings Directive).

Hva betyr dette for deg og meg?

Høsten 2023 kom den norske regjeringen med en handlingsplan for energieffektivisering. Den foreslår å kutte 10 TWh av forbruket i bygninger innen 2030. Dette samstemmer med det nye EU-direktivet.

EU og Norge er med andre ord enige om kuttene som skal foretas, men EU-direktivet gir mer detaljer om gjennomføringen. Direktivet er EØS-relevant og Norge er forpliktet til å implementere det.

Totalt sett betyr dette at alle norske boligeiere må energieffektivisere på en eller annen måte frem mot 2050. Boliger har i dag ulike energiklasser, og målet om nullutslipp betyr i praksis at alle boliger skal ha energiklasse A til 2050. Hvor mye man må effektivisere er altså avhengig av hvilken energiklasse man har i dag.

Bankene vil også kreve energieffektivisering

De fleste norske banker har som følge av bygningsenergidirektivet satt egne krav om «grønne porteføljer». I praksis betyr dette at bankene kun ønsker å låne ut til boliger med energiklasse A og B. Når dette innføres for fullt er uvisst, men mange banker har delmål om å ha for eksempel 55 prosent av porteføljen grønn til 2030, og så alt til 2050.

Ønsker du tips til hvordan du kan energieffektivisere boligen din? Les våre tips her.

Boligmappa har fulgt saken lenge. Hør praten om nye energikrav fra Arendalsuka 2023; med Maren Esmark fra NVE, Carsten Pihl fra Huseierne og Inger Andresen fra NTNU.

© 2024 Boligmappa AS
Org nr 998 131 650
Besøksadresse:
Dronning Mauds gt. 10, 0250 Oslo
Postadresse:
Boligmappa AS c/o Ambita 0230 Oslo