Avtalevilkår bedrift

Disse avtalevilkår («Vilkårene») gjelder bruk av Boligmappa bedrift og Boligmappa API, en tjeneste levert av Boligmappa AS, org. nr. 998 131 650 («Boligmappa»).

Boligmappa er en plattform for lagring og utveksling av data knyttet til eiendom via matrikkelen. Hjemmelshavere til eiendom har tilgang disse dataene gjennom våre Publikumløsninger.

Boligmappa bedrift er en nettbasert tjeneste for næringsdrivende hvor data kan lastes opp og ned og knyttes til eiendom registrert i Norges offisielle eiendomsregister, matrikkelen. Boligmappa API er en integrasjonstjeneste som gjør det mulig for ulike program å utveksle data med Boligmappa bedrift og Publikumsløsningene. Videre er Boligmappa bedrift og Boligmappa API de eneste verktøy for å hente og levere data til og fra Publikumsløsningene. Alle de nevnte tjenestene omtales heretter samlet som «Tjenesten».

Et av Tjenestens overordnede formål er å være en trygg og brukervennlig plattform hvor hjemmelshavere kan samle dokumentasjon og data om eiendommen. Boligmappa skal være eiendommens «servicehefte». Bedriften skal ikke benytte Tjenesten på noen måte som er i strid med dette formålet.

Ved at Bedriften tar Tjenesten i bruk, anses Vilkårene som akseptert av den virksomheten som skal bruke Tjenesten («Bedriften»). Eventuelle spørsmål kan rettes til kundeservice@boligmappa.no.

1. Om Tjenesten
Tjenesten gir Bedriften adgang til å søke opp eiendomsinformasjon elektronisk fra Matrikkel og borettsregisteret. Bedriften kan koble informasjon til eiendommen og velge å gjøre denne informasjonen tilgjengelig for hjemmelshaver eller beholde informasjonen internt i Bedriften.

Tjenesten skiller mellom data som deles med Publikumsløsningene («Eiendomsdata») og data som kun er synlig for Bedriften («Brukerdata»). Eiendomsdata er tilgjengelig i Publikumsløsningene for den som til enhver tid er hjemmelshaver av eiendommen. Brukerdata er kun tilgjengelig for Bedriften som er bruker Tjenesten.

2. Pris og faktureringsbestemmelser
Tjenesten faktureres etter til enhver tid gjeldende lisensmodeller og priser. Normalt justeres prisene ved årsskiftet i henhold til SSBs konsumprisindeks. Med unntak av lisensmodellen Prosjekt har den 12 måneders bindingstid og fornyes automatisk for nye 12 måneder med mindre skriftlig oppsigelse er mottatt minimum 30 dager forut for fornyelse. Bedriften faktureres på bakgrunn av signert avtalekontrakt med 14. dagers kreditt om ikke annet er avtalt.

Med unntak av lisensmodellene Prosjekt og pakker med antall jobber man kan dokumentere til, er prisene er basert på antall ansatte i bedriften. Ved betydelig avvik mellom antall ansatte ved avtaleinngåelse og hva rapportert i Brønnøysund, forbeholder vi oss retten til å justere avtale og pris i henhold til dette.

En avtale kan ikke registreres på et holdingselskap som eier en utførende virksomhet uten egen avtale, og hvor dennes arbeider dokumenteres på holdingselskapets avtale.

3. Tjenestenivå
Det er en målsetning for Boligmappa at Tjenesten skal være tilgjengelig for Bedriften 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Boligmappa har imidlertid rett til å innstille tjenesten ved teknisk feil, oppgradering av programvare, vedlikehold av systemet, endringer, strømbrudd eller lignende forhold.

Boligmappa skal varsle Bedriften om at Tjenesten innstilles i rimelig tid før Tjenesten innstilles. Dersom innstillingen av Tjenesten ikke er kjent på forhånd, skal Boligmappa varsle Bedriften så snart det er mulig. Boligmappa er ikke forpliktet til å varsle Bedriften om innstilling av Tjenesten som antas ikke å ha betydning for Bedriften. Varsel kan være i form av en melding som sendes til den e-postadresse som Bedriften har oppgitt ved registrering eller som driftsmelding på Tjenesten sine nettsider.

4. Bedriftens plikter og rettigheter
Bedriften skal kun benytte Tjenesten i henhold til disse Vilkårene.

Bedriften er selv ansvarlig for tap som følge av bruk av Tjenesten, herunder men ikke begrenset til tap som følge av at Bedriften har gitt andre tilgang til brukernavn og passord eller at andre har fått slik tilgang som følge av forhold på Bedriftens side. Bedriften forplikter seg til ikke å foreta ulovlig inntrengning i dataressurser som Tjenesten gir tilgang til eller på annen måte uberettiget å tilegne seg data. Dersom Bedriften uforvarende får tilgang til andre tredjeparts data, skal Bedriften umiddelbart varsle Boligmappa skriftlig eventuelt slette data som Bedriften har mottatt. Dersom Bedriften oppdager feil, mangler, uregelmessigheter eller annet som kan være av betydning for Boligmappa som leverandør av Tjenesten, skal Bedriften også varsle Boligmappa om dette.

Bedriften skal sende eventuelle forespørsler til Boligmappa på en saklig og informativ måte. Enhver form for misbruk av forespørsler, vil gi Boligmappa rett til å stenge denne funksjonen for Bedriften.

Boligmappa vil sende varsel til Bedriften blant annet om ny funksjonalitet, driftsinformasjon og annen informasjon knyttet til Tjenesten. Bedriften gir Boligmappa tillatelse til å benytte den e-postadresse som Bedriften har oppgitt til å rette henvendelser til Bedriften. Bedriften er selv ansvarlig for å oppgi riktig e-postadresse og telefonnummer og å opplyse om endringer i disse såfremt Bedriften ønsker å motta varsel om nye meldinger per e-post og/eller SMS (avhengig av hva som tilbys).

Bedriften får tilgang til å lagre data og knytte disse til en eiendom registrert i matrikkelen og borettsregisteret. Data kan lagres og kategoriseres som Eiendomsdata eller Brukerdata. Bedriften som benytter Tjenesten har rettigheter til egen Brukerdata. Bedriften er ansvarlig for at data som Bedriften lagrer har innhold som ikke strider mot norsk lov.

Bedriften kan få tilgang til betalbare funksjoner basert på avgitte opplysninger for eiendommer som Bedriften har knyttet seg til.

For Brukerdata har Bedriften anledning til å redigere, kopiere, skrive ut, sende data som e-post, slette, legge på metadata samt velge om Brukerdata skal vises i Publikumsløsningene, dvs. kategoriseres som Eiendomsdata. Eiendomsdata kan ikke fjernes, endres eller re-kategoriseres til Brukerdata uten aktverdig grunn, og uten at endringen er gjort kjent for og akseptert av Hjemmelshaver. Aktverdig grunn kan være endringer, tilføyelser og annet som er relevant i oppdatert versjon av Eiendomsdata.

Bedriften har tilgang til de data Bedriften selv har lagt inn og kategorisert som Brukerdata eller Eiendomsdata. Hjemmelshaver av eiendommen har tilgang til Eiendomsdata på tvers av de ulike Bedrifter som benytter Tjenesten. Hjemmelshaver har ikke tilgang til Brukerdata.

5. Boligmappas plikter og rettigheter
Boligmappa er ansvarlig for utføring av de oppdrag som Bedriften iverksetter i henhold til disse Vilkårene. Boligmappas ansvar omfatter ikke feil, mangler eller driftsforstyrrelser knyttet til utstyr, programvare, tilgang til eller overføring over Internett. Boligmappa overvåker ikke innholdet i data og er således ikke ansvarlig for innhold og form, samt innhold i eventuelle lenker.

Boligmappa kan uten ytterligere varsel slette data som er feilsendt, eller som er i strid med lov, forskrift, offentlig vedtak eller rettskraftig dom eller som på annet vis etter Boligmappas vurdering innebærer misbruk av Tjenesten.

Boligmappa har anledning til å sende meldinger til Bedriften vedrørende nye muligheter, driftsinformasjon og annen informasjon knyttet til Tjenesten.

Med hjemmelshavers samtykke har Boligmappa rettighet til å dele Eiendomsdata med tredjeparter, som f.eks. brukere av Publikumsløsningene, virksomheter, organisasjoner og offentlige myndigheter. Boligmappa har ikke anledning til å dele Brukerdata uten skriftlig samtykke fra Bedriften.

Boligmappa har rettigheter til Eiendomsdata som er nødvendig for oppfølging av kundeforholdet, videreformidle Eiendomsdata til ny hjemmelshaver eller andre relevante parter for å overholde Boligmappas forpliktelser og dagens eller fremtidige tjenester.

6. Taushetsplikt
Partene har taushetsplikt om innholdet og alle forhold partene blir kjent med i forbindelse med ved bruk av Tjenesten, herunder forhold som berører den annen parts forretningsmessige forhold, samt data og informasjon benyttet i Tjenesten.

Partene skal ta de forholdsregler som er nødvendige for å sikre at materiale eller opplysninger ikke blir brukt til andre formål enn gjennomføring av disse Vilkårene eller gjort kjent for andre i strid med dette punkt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste skal pålegges taushet om forhold som nevnt ovenfor også etter fratredelsen.

Taushetsplikten gjelder også etter at avtaleforholdet i medhold av disse Vilkårene er opphørt. Taushetsplikten gjelder ikke når det er plikt til å utlevere opplysninger i henhold til lov, forskrift, offentlig vedtak eller rettskraftig dom.

7. Personopplysninger og eiendomsinformasjon.
Les om hvordan Boligmappa behandler personopplysninger i vår personvernerklæring. Her kan du blant annet lese om hvilke personopplysninger vi innhenter, hvorfor de innhentes og hvordan de brukes og deles.

Ved førstegangs registrering i Tjenesten blir følgende opplysninger samlet inn om Bedriften: NHO nummer, organisasjonsnummer, firmanavn, gateadresse, postnummer, poststed, e-post, lengde og breddegrad til Bedriftens forretningsadresse, profesjon, egenkapital, antall ansatte, telefonnummer og annen kontaktinfo.

Av eiendomsinformasjon gir Tjenesten følgende informasjon til brukere av Tjenesten.

Boligmappa har ikke ansvar fra manglende informasjon i matrikkelen eller borettsregisteret. Matrikkelen administreres av Statens Kartverk og uttaler følgende om kvaliteten på informasjonen i matrikkelen. «Bygningsregisteret ble etablert i sin nåværende form i 1983. Sentrale opplysninger om byggets eksistens og beliggenhet, er av rimelig god kvalitet, mens detaljerte opplysninger som areal, antall rom og lignende er av variabel kvalitet for nye bygg etter 1983, og til dels ikke eksisterende fra før 1983».

I tillegg samles det inn opplysninger som ikke kan knyttes til Bedriften og som kun benyttes til utarbeiding av generell statistikk, samt til forbedring av Tjenesten. Dette er informasjon om:

Nettleser (browser) og innstillinger på denne

Tjenesten benytter cookies for innsamling av statistikk. Bedriften kan ved å endre innstillingene i sin nettleser velge å avstå fra bruk av cookies. For å logge på og benytte Tjenesten er det derimot en forutsetning at cookies aksepteres. Tjenesten vil også kunne lagre Bedriftens IP-adresse, men denne vil kun bli benyttet til statistiske formål og til innsamling av demografisk informasjon i vid forstand, og vil derfor ikke kunne knyttes til Bedriften eller dens ansatte.

8. Mangler
Boligmappa skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved Tjenesten iverksette tiltak for å rette mangelen.

Dersom det er konstatert mangel ved Tjenesten som Boligmappa er ansvarlig for etter disse Vilkårene og som medfører at Bedriften ikke får levert de funksjoner Bedriften har krav på, kan prisavslag kreves i den grad Bedriften har betalt for bruk av en slik funksjon.

Boligmappa er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangel. Boligmappa er heller ikke ansvarlig for utilgjengelighet ved Tjenesten, eller at meldinger, dokumenter eller andre data ikke kommer frem rettidig. Tjenesten er basert på at Bedriften selv sørger for å beskytte sine data mot innsyn fra uvedkommende. Boligmappa har intet ansvar for data som Bedriften sender eller mottar ved bruk av Tjenesten. Videre har Boligmappa intet ansvar for tap i forbindelse med ødeleggelse av Bedriftens data, avbrudd, ikke leverte data, feilaktig leverte data, Force Majeure, nekting, fjerning eller sletting av meldinger, dokumenter, eller andre data.

Boligmappas samlede erstatningsansvar overfor Bedriften er under enhver omstendighet begrenset til et beløp tilsvarende det Bedriften har betalt for Tjenesten.

9. Betalingsmislighold
Ved betalingsmislighold kan Boligmappa kreve forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling. I tillegg kan Boligmappa pålegge Bedriften de til enhver tid gjeldende lovbestemte gebyrer ved innkreving av utestående betaling. Ved mislighold av betaling anses ethvert utestående krav som forfalt.

Ved vesentlig betalingsmislighold kan Boligmappa heve avtaleforholdet umiddelbart med den virkning at Bedriften ikke får tilgang til Tjenesten.

10. Skadesløsholdelse
Bedriften skal holde Boligmappa skadesløs i den utstrekning Boligmappa mottar krav fra eller pålegges ansvar overfor tredjepart og kravet eller ansvaret er basert på Bedriftens krenkelse eller medvirkning til krenkelse av andres lovbeskyttede rettigheter (inkludert men ikke begrenset til opphavsrett eller tilgrensende rettigheter, patent, varemerke, design, knowhow eller bedriftshemmelighet), eller brudd på eller medvirkning til brudd på lov, forskrift eller myndighetsavgjørelse og/eller disse Vilkårene. Dersom et slikt krav rettes mot Boligmappa, skal Bedriften dekke, foruten det direkte økonomiske tap, også utgifter til bistand for å håndtere kravet på en forsvarlig måte samt andre utgifter som står i en rimelig sammenheng med tredjeparts krav. Dersom Bedriften blir kjent med at krav vil bli reist mot Boligmappa i forbindelse med Bedriftens bruk av Tjenesten, skal Bedriften umiddelbart varsle Boligmappa skriftlig.

11. Overdragelse av rettigheter og plikter mv.
Boligmappa kan fritt overdra sine rettigheter og plikter i henhold til disse Vilkårene.

Bedriften kan ikke overdra til andre retten til å bruke Tjenesten.

12. Endringer og Varsel
Vilkårene, herunder priser på betalbare tjenester, kan endres med én måneds varsel.

Varsel i forbindelse med disse Vilkårene skal skje skriftlig og sendes til følgende adresser:

Til: Boligmappa AS, c/o Ambita, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo
E-post, til: kundeservice@boligmappa.no

Til Bedriften:
Den e-postadresse som Bedriften har oppgitt i Tjenesten.

13. Oppsigelse og heving
Partene har gjensidig rett til å si opp avtaleforholdet med en ukes skriftlig varsel, forutsatt at alle utestående forhold er gjort opp. Bedriften har ikke rett på tilbakebetaling i av gjenstående lisens ved oppsigelse i en gyldig abonnementsperiode.

Ved oppsigelse opphører Bedriftens tilgang til Tjenesten. Bedriften vil ha adgang til Brukerdata i tre måneder etter oppsigelsen. Deretter slettes Brukerdata. Bedriften er selv ansvarlig for å ta kopi av alle data Bedriften ønsker å beholde etter oppsigelsen. Boligmappa forbeholder seg retten til å beholde Eiendomsdata som er nødvendig for oppfølging av kundeforholdet, eller videreformidle Eiendomsdata til ny hjemmelshaver eller andre relevante parter for å overholde Boligmappas forpliktelser.

Dersom Bedriften avvikles, vil Brukerdata slettes tre måneder etter Boligmappa fikk beskjed om avviklingen. De(n) som kan forplikte Bedriften må snarest kontakte Boligmappa for å få tilgang til Bedriftens brukerkonto.

Ved mistanke om bruk i strid med Vilkårene, har Boligmappa anledning til å suspendere tilgangen til Tjenesten inntil undersøkelser eller avklaringer om Bedriftens bruk av Tjenesten er gjennomført. Boligmappa skal så langt mulig varsle Bedriften skriftlig ved e-post før tilgangen til Tjenesten suspenderes.

Boligmappa forbeholder seg rett til å heve avtalen med umiddelbar virkning ved vesentlig mislighold. Ved heving vil Bedriftens tilgang til Tjenesten opphøre umiddelbart.

14. Kompetansekrav
Boligmappa stiller krav til Bedrifter som benytter Tjenesten. Kompetansekravene Boligmappa legger til grunn er som følger:

 1. Dersom Bedriften er medlem av NHO er den forhåndsgodkjent.
 2. Dersom Bedriften er Mester er den forhåndsgodkjent.
 3. Bedrifter som er godkjent våtromsbedrift av Fagrådet for våtrom eller Byggebransjens våtromsnorm er forhåndsgodkjent for VVS arbeid.
 4. Dersom Bedriften er medlem av Startbank er den forhåndsgodkjent.
 5. Dersom Bedriften arbeider med elektroinstallasjon, skal den være registrert i Elvirksomhetsregisteret til DSB.
 6. Dersom Bedriften ikke er medlem av NHO, kan Bedriften være medlem av en av de større kjedene (f.eks. Norgeseliten, Elfag, Elproffen, Elscoop, Elektromiljø, Elkonor, Bademiljø, Varme og Bad, Comfort, Mesterfarge og Mesterhus, Norgeshus, Boligpartner, Mal proff eller lignende). Om dette ikke er tilfelle, stilles det krav om fagbrev på ansatte.
 7. Bedrifter som er registrert som aksjeselskap og skal ha minimum én ansatt og ha positiv egenkapital. Om selskapet har negativ egenkapital, stilles det krav om siste tilgjengelige resultatrapport med balanse og årsberetning hvor styret i selskapet har behandlet den reelle egenkapitalen i selskapet etter aksjeloven.
 8. For selskaper med selskapsform ENK eller NUF kreves minimum 5 års historikk. Er historikken kortere enn 5 år, stilles det krav om siste tilgjengelige resultatrapport med balanse.
 9. Bedrifter som har næringskode oppføring av bygninger skal ha sentral godkjenning fra Direktoratet for byggkvalitet. Mangler dette stilles det krav om fagbrev på ansatte.
 10. For bedrifter i maler og byggtapetserer faget er det krav om mesterbrev.
 11. For selskaper med omsetning under 300.000 pr ansatt, vil gjennomgå manuell vurdering. Det samme gjelder for selskaper med omsetning over 3.5 millioner pr ansatt.

Avvik fra kompetansekravene kan lede til sperring av tilgang til Tjenesten og umiddelbar oppsigelse av avtaleforholdet. Sunn fornuft benyttes til å se på søknaden manuelt ved forhold som skulle tilsi at selskapet bør få tilgang til Boligmappa som virksomhet. Eksempel kan være nyopprettet selskap eller hvor dokumentasjon fremvist viser til forbedring av egenkapital, eller fagbrev på utførende ansatt.

Boligmappa har nulltoleranse for kriminell aktivitet slik som svart arbeid, korrupsjon og kartellvirksomhet. Dersom en Bedrift er under etterforskning for kriminell aktivitet, kan Boligmappa nekte tilgang til Tjenesten samt avslutte avtaleforholdet med umiddelbar virkning.

15. Jurisdiksjon og verneting
Vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett. Eventuelle uenigheter skal søkes løst i minnelighet. Hver av partene kan bringe tvisten inn for de ordinære domstoler med Oslo tingrett som verneting.

© 2024 Boligmappa AS
Org nr 998 131 650
Besøksadresse:
Dronning Mauds gt. 10, 0250 Oslo
Postadresse:
Boligmappa AS c/o Ambita 0230 Oslo