Spørsmål og svar

Vi får en jevnlig strøm av henvendelser fra våre brukere. En del spørsmål går igjen og her finner du en svar på de mest vanlige spørsmålene. Du finner også svar på spørsmål som ikke stilles veldig ofte, men som det kan være kjekt å vite.

Hva er Boligmappa?

Svar: Boligmappa.no er resultat av et felles bransjeløft for å forbedre boligeieres tilgang til viktig boligdokumentasjon. Boligmappa.no er det eneste «servicehefte for bolig» som kan motta dokumentasjon direkte fra håndverkere. Dokumentasjon publisert direkte fra en kvalifisert håndverker, gir deg og din bolig ekstra trygghet og verdi.

Boligmappa.no følger boligen over tid og er tilgjengelig for dem som står registrert som eier. Det sikrer vi ved bruk av BankID. Hvis du flytter, vil den nye eieren overta Boligmappa fra den boligen du flytter i fra, mens du overtar Boligmappa til den boligen du flytter til. Overføringen skjer automatisk gjennom synkronisering med Tinglysningsregisteret. På denne måten har du og fremtidige eiere viktig dokumentasjon om boligen lett tilgjengelig – en stor fordel i dag og den dagen du skal selge. For har du full kontroll over servicehistorikken til boligen din, gir du en trygghet til boligkjøperen. Det øker dine sjanser for en bedre pris.

Hvem står bak Boligmappa?

Svar: Bak boligmappa.no, står noen av landets fremste fagmiljøer innen elektro, rørleggerfaget og informasjon om eiendom.

Ambita AS

Ambita AS

Spesialist på eiendomsinformasjon som har utviklet både dagens elektroniske grunnbok, og løsningene for elektronisk dokumentflyt til og fra tinglysingsmyndigheten. Med over 30 år erfaring er Ambita i front når det gjelder eiendomsinformasjon i Norge. Ambita AS er heleid av Nærings – og fiskeridepartementet.

Ambita AS
NELFO

Nelfo

Foreningen for El-og it bedriftene i Norge og en landsforening i NHO er landets ledende fagmiljø i elektrofaget. Nelfo ble startet i 1913 og har 1450 medlemsbedrifter over hele landet.

NELFO
Rørentreprenørne Norge

Rørentreprenørene Norge

En bransjeforeningen i Byggenæringens landsforbund. Med 650 medlemmer over hele landet og 103 års erfaring er Rørentreprenørene Norge landets fremste aktør innen rørleggerfaget.

Rørentreprenørne Norge
EFO

Elektroforeningen

En næringsorganisasjon for produsenter, grossister og leverandører i elektrobransjen. Elektroforeningen står bak varedatabasen for elektromateriell i Norge. Elektroforeningen effektiviserer elektrobransjen gjennom å gjøre viktig dokumentasjon lettere tilgjengelig.

EFO

Hvilken dokumentasjon har jeg krav på å få fra en håndverker?

Svar: En god regel er å be håndverkeren beskrive hva de har utført, hvordan, hvilke produkter de har levert og be dem beskrive at arbeidet er utført etter korrekte regler. Dette bør gjelde alle type jobber, store som små, men du kommer et stykke med sunn fornuft. Det er stor forskjell på nytt bad og montering av nye håndtak på kjøkkenskuffer, nytt lysstyringssystem og stakittgjerde på 3 meter.

Du skal vite hvordan du skal bruke det som er levert, hvordan det skal vedlikeholdes, og en ny håndverker som kommer til boligen om to år, skal forstå hva som ligger bak veggen eller under gulvet. Poenget med dokumentasjon, er at det skal bli enklere å bruke, vedlikeholde eller endre som er gjort over tid og at du og fremtidige eier kan vite at arbeidet er gjort i etter regelverket. Der det er åpenbart at dokumentasjon ikke har noen hensikt, bortfaller kravene til dokumentasjon. Uansett papirer eller ikke, kravet til fagmessig utførelse bortfaller aldri. Etter håndverkertjeneteloven er skal alle håndverkertjenester utføres «fagmessig» og at håndverkeren skal ivareta forbrukerens interesser. En faktura med et beløp er nødvendigvis ikke godt nok.

Hvilken dokumentasjon du har krav på varierer veldig etter type jobb som har blitt utført og fra hvilket fagområdet.

Elektriker
Om du har hatt en elektriker på besøk, så er det et klart minstekrav. «Enhver som er ansvarlig for prosjektering, utførelse eller endring av anlegg skal utstede erklæring om samsvar med sikkerhetskravene i kapittel V. Som underlag for slik erklæring skal det være utarbeidet dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftenes krav.»

Kravet er ufravikelig og betyr at du skal motta samsvarserklæring på alle arbeider som utføres på det elektriske anlegget etter 1.januar 1999. I tillegg til samsvarserklæring, skal elektrikeren levere underlag til erklæringen. Dette er gjerne en risikovurdering og sluttkontroll. Elektrikeren skal også levere kursfortegnelse og utstyrsdokumentasjon dersom arbeidet som er utført krever dette.  Utstyrsdokumentasjon kan være tavledokumentasjon, dokumentasjon for varmeanlegg, dokumentasjon for lysanlegg, dokumentasjon for styringssystemer med mere.

God dokumentasjon er verdipapir som gir rett til garantier og reklamasjoner og som du som eier av boligen plikter å oppbevare og vise frem ved behov. Samsvarserklæring og god dokumentasjon på hvem som har vært elektriker og at arbeidet som er utført er gjort etter gjeldende regler er en god trygghet å ha med seg. Trygge boligkjøpere øker også sjansene for en best mulig pris om du en dag skal selge.

Bad og våtrom
Etter 1. januar 2012 er det endrede regler på dokumentasjon på våtrom. I det nye regelverket er det ikke nødvendig å søke kommunen om å bygge nytt bad eller pusse opp et bad i en bolig. Det samme gjelder for egen bruksenhet i en tomannsbolig, rekkehus og blokk. Dette gjelder for bad hvor brannskille ikke blir brutt.

Obs obs. Når slike arbeider ikke er søknadspliktig, er det du som eier av boligen som står ansvarlig for at våtrommet tilfredsstiller kravene i forskriftene. Og forskriftene til arbeid på våtrom er omfattende. Reglene står nedfelt i Forskrift om tekniske krav til byggverk, gjerne forkortet Tek10. Vår klare anbefaling er å bruke en håndverker som kan reglene for bad og våtrom og be om at badet både oppføres og dokumenteres som om det var søknadspliktig til kommunen eller etter våtromsnormen.

Krav til dokumentasjon ved oppføring/oppussing av våtrom
TEK10 § 4-1 har regler om hva du som forbruker har krav på av dokumentasjon for arbeidet som er utført på våtrommet.

§ 4-1. Dokumentasjon for driftsfasen
(1) Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende skal, innenfor sitt ansvarsområde, framlegge nødvendig dokumentasjon som grunnlag for hvordan igangsetting, forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk, tekniske installasjoner og anlegg skal utføres på tilfredsstillende måte.

Forskriftene gir ingen tydelige føringer på hva dokumentasjonen skal inneholde, men som utgangspunkt bør ansvarlig foretak skal utarbeide en søknad om ferdigattest som innsendes til kommunen, der fagpersonen erklærer at våtrommet er bygget eller pusset opp etter gjeldene regler. I tillegg bør du få tegninger av badet, beskrivelse av hva som er utført og informasjon om hvilke produkter som er benyttet. Det bør også leveres dokumentasjon på hvordan bad og produkter skal brukes og vedlikeholdes, samt sjekklister som viser at badet og produkter er testet og fungerer som det skal.  Flere rørleggere og håndverkere bruker betegnelsen FDV eller DDV på slik dokumentasjon. FDV står for forvaltning, drift og vedlikehold og DDV står for dokumentasjon drift og vedlikehold. Pass på at det inneholder mer enn noen brosjyrer på hva som er levert av utstyr. Det er sjelden godt nok.

Det finnes flere forkortelser du bør kjenne til og som er viktig å spørre de som skal bygge bad både kjenner til og følger så langt det går.
1. BVN – Byggebransjens våtromsnorm.
2. HVV – Håndverkernes våtromsveileder

Begge kan omtales som våtromsnorm. Det er ikke lovpålagt å bygge bad etter våtromsnormen, men du vil få et trygt og tett ba du kan glede deg over i mange år fremover.

God dokumentasjon på hvem som har bygget badet og at det er utført etter gjeldende regler er en god trygghet å ha med seg. Dette øker også sjansene for en best mulig pris om du en dag skal selge.

Hva er en matrikkel?

Svar: Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder adresser og bygninger.

Matrikkelen er regulert av matrikkelloven som trådte i kraft 1.1.2010 og erstattet den tidligere delingsloven. Matrikkelen samlet det tidligere registeret for Grunneiendom, Bygning og Adresse (GAB-registeret) og kommunenes Digitale EiendomsKart (DEK) i ett og samme register. Matrikkelen administreres av Statens Kartverk. En matrikkel inneholder informasjon om en matrikkelenhet (eiendom). En matrikkelenhet skrives gjerne 0622-203/15/0/15. Kommunenummer 0622. Gårdsnummer 203, bruksnummer 15, festenummer 0 og seksjonsnummer 15. Betegnelsen gårds og bruksnummer er altså del av en matrikkel.

Sammen med en adresse, bygningsnummer og bruksenhet, utgjør matrikkelen en unikt identitet på en leilighet, hus eller hytte. En matrikkel i seg selv trenger ikke å være unik. Eksempelvis et borettslag, hvor alle leilighetene kan ha samme adresse og matrikkel. For å skille leilighetene, vil en da bygge på med bygningsnummer og bruksenhet. I et borettslag er beboeren gjerne også en andelshaver i borettslaget som formelt eier bygningen. For å angi hvem som har borett til en spesifikk bruksenhet, må en gjerne også bygge på med organisasjonsnummeret til borettslaget og andelsnummer.

Det er derfor mange ulike parameter som til sammen utgjør en bolig og hvem som står tinglyst som eier/hjemmelshaver eller har borett. Alt dette styres av matrikkelen og borettsregisteret. Boligmappa dekker alle typer leiligheter, hus og hytter, med unntak av aksje og obligasjonsleiligheter og sikrer gjennom BankID at rett person får tilgang til rett bolig og informasjon fra matrikkelen og borettsregisteret.

Hvem har ansvaret for det elektriske anlegget i en bolig?

Svar: Det er boligeieren som har ansvaret for at det elektriske anlegget er i orden og skal sørge for at det blir foretatt nødvendige ettersyn og vedlikehold.

Det elektriske anlegget skal til enhver tid tilfredsstille regelverket slik at det er trygt og ikke kan skade liv eller eiendom. Ansvaret innebærer at man skal at man engasjerer fagfolk om det skal gjøres noe med det elektriske anlegget.

Myndighetene anbefaler for øvrig at det utføres en brannforebyggende el-kontroll hvert 5 år eller ved eierskifte.

Hva er en servitutt?

Svar: En servitutt beskriver hvilke rettigheter en grunneiendom har på en annen grunneiendom. På godt norsk, hvilke rettigheter noen andre har på din eiendom. En servitutt blir tinglyst på eiendom gjennom en avtale mellom partene, men kan også komme i stand gjennom hevd. Eksempel på en servitutt, er at noen har fiskerett på din eiendom, rett til parkering, rett til 4 meter vei på boligens sydlige grense, o.l.

En servitutt sikres rettsvern ved at den tinglyses på den eiendom den hviler.

Har en boligeier noe ansvar for å ta vare på dokumentasjonen til en bolig?

Svar: En eier av et bygg, herunder leiligheter, hus og hytter, har et selvstendig ansvar om å ta vare på viktig boligdokumentasjon, slik at det skal være mulig å forvalte, drifte og vedlikeholde tekniske anlegg og boligen over tid. Dette er nedfelt i blant annet byggteknisk forskrift §4 og forskrift for elektriske lavspennsanlegg §13.

Mangel på en samsvarserklæring på utført elektroarbeider etter 1.januar 1999 er verdt å ta på alvor. Ved inspeksjon fra elektrisitetstilsynet vil samsvarserklæringen kreves fremlagt og du kan bli pålagt en fullstendig gjennomgang av det elektriske anlegget om denne mangler. Regningen må du som boligeier ta. Her kan Boligmappa gjøre en forskjell. Dokumenter i Boligmappa følge boligen og vi hjelper dermed boligeieren til å tilfredsstille det ansvaret de har med å ta vare på viktige boligpapirer.

Hva er en Samsvarserklæring?

Svar: Samsvarserklæring for det elektriske anlegget er dokumentasjon som viser at et elektrisk anlegg er utført i samsvar med forskriftenes krav. Elektrikerfirma garanterer for at arbeidet de har utført i henhold til gjeldende regelverk og at det er trygt å bruke.

Flere bransjer har lignende krav om samsvarserklæringer. Boligeier (eier av anlegget) skal få Samsvarserklæring levert sammen med annen aktuell dokumentasjon. Samsvarserklæringen skal samtidig oppbevares av eieren og fremvises ved behov. Kravet om samsvarserklæring er hjemlet i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Dokumentasjonskravet gjelder kun for elektriske anlegg utført etter 1. januar 1999.

Hva skjer om det mangler en Samsvarserklæring?

Svar: Ved kontroll fra det lokale elektrisitetstilsyn vil du bli bedt om å fremvise samsvarserklæringen. Om denne mangler, kan du få beskjed om å få en full gjennomgang av det elektriske anlegget. Regningen må du som eier boligen ta.  Flere hundre tusen samsvarserklæringer ligger trygt lagret i Boligmappa og vil følge boligen over tid. Dermed hjelper Boligmappa boligeieren til å tilfredsstille det ansvaret de har med å ta vare på samsvarserklæringen. Legg boligpapirene dine i Boligmappa, så har du kontroll og oversikt du også.

Hvorfor bruker dere bankID?

Svar: Boligmappa bruker BankID for å sikkert kunne identifiser den som logger seg inn. Dette for å sikre at vi kobler rett eiendom til rett person. Når vi skulle velge en leverandør av identifikasjonskontroll, så var BankID det naturlige valget.  Elektronisk identifikasjon med BankID oppfyller myndighetenes krav til ID- og legitimasjonskontroll og er svært utbredt. Over 3.4 millioner personer har bankid og over 850.000 har bankid på mobil.

Det mangler informasjon om min bolig, hvor kan jeg få rettet dette?

Svar: Boligmappa er koblet mot Ambita AS som er synkronisert mot matrikkelen (det offisielle eiendomsregistret), tinglysningen og borettsregister. Ambita AS er for øvrig heleid av Nærings- og fiskeridepartementet. Manglende informasjon om bygningsdetaljer kommer gjerne på grunn av manglende eller feil informasjon i matrikkelen. Statens Kartverk uttaler på egne sider om kvaliteten på informasjonen i matrikkelen. «Bygningsregisteret ble etablert i sin nåværende form i 1983. Sentrale opplysninger om byggets eksistens og beliggenhet, er av rimelig god kvalitet, mens detaljerte opplysninger som areal, antall rom og lignende er av variabel kvalitet for nye bygg etter 1983, og til dels ikke eksisterende fra før 1983».  Selv om kvaliteten fra matrikkelen er varierende, kan du selv legge til de opplysningene du kjenner til. Det er verdiøkende for din boligmappe.

Om du ønsker å få informasjonen rettet i offisielle register, må du dokumentere grunnlaget for krav om retting av opplysninger i matrikkelen. Dette sender du til kommunen boligen befinner seg. Du kan samtidig ta kontakt med Statens Kartverk for veiledning om hvordan du skal få endret opplysninger i matrikkelen.

Er det et nettsted for å finne informasjon om el-sikkerhet i hjemmet?

Svar: www.elsikkerhetsportalen.no er et veldig godt sted for informasjon om elsikkerhet i hjemmet.

Hva er AMS?

Svar: AMS er en forkortelse for avanserte måle- og styringssystemer. Dette er betegnelsen digitalisering av strømmålingen. Innen utgangen av 2019 skal alle landets strømkunder ha nye smarte målere i hjemmene sine. Disse målerne sender målerstand og informasjon om forbruk automatisk til nettselskapet. Dette har fordeler både for kundene, samfunnet og klimaet. For deg som boligeier betyr innføringen av AMS at du blant annet slipper å melde inn strømforbruk hver måned.

Hva er våtromsnormen?

Svar: Våtromsnormen er et kjent begrep for mange, men færre vet hva våtromsnormen betyr. Våtromsnormen, eller byggebransjens våtromsnorm, BVN, er en veileder/oppskrift på oppføring og oppussing av våtrom. Det er Fagrådet for våtrom som står bak og videreutvikles i samarbeid med SINTEF Byggforsk.

Det å bygge et bad etter våtromsnormen er ikke lovfestet, men vil bidra til at både byggematerialene og den tekniske løsningen er så gode at du som boligeier sitter igjen med et nytt bad som oppfyller gjeldende regelverk.

Du har også en tilsvarende norm som heter Håndverkerens våtromsveileder, HVV. Denne er tilsvarende en norm og er ikke lovfestet, men bidrar til trygge og gode våtrom som følger gjeldene regler. Bak Håndverkernes våtromsveileder står Byggmesterforbundet i samarbeid med Norske Murmestres Landsforening.

Velger du håndverkere som følger veiledninger som følger byggebransjens våtromsnorm eller håndverkernes våtromsveileder, ender du opp med et tett og godt bad du vil få mye glede av.

Hva bør jeg sjekke på visning?

Svar: Det finnes flere gode lister over hva du bør sjekke på visning. Huseiernes Landsforbund har en god sjekkliste. Det samme har forbrukerrådet og ulike nettaviser. Et søk på Google vil veilede deg til noen gode sjekklister.

Det vi savner og vil råde deg til, er å sjekke om dokumentasjon på håndverkertjenester finnes. Hvem har bygget badet, når og hvordan. Hvem har vært elektriker og når det sist ble sjekket. Samsvarserklæring skal finnes på det elektriske anlegget om det er gjort endringer etter 1.januar 1999. Om ingen kan fortelle hvem hvilket firma som har rehabilitert badet, eller det mangler dokumentasjon eller samsvarserklæring på det elektriske anlegget, kan du få et pålegg om å få det rettet. Prisen er det du som må betale. God dokumentasjon gjør det vanskeligere å kjøpe «katta i sekken».

Hva er Tek10?

Svar: Tek10 er en forkortelse for byggteknisk forskrift av 2010 og er en forskrift i den norske plan-og bygningsloven.  Forskriften er delt i fire deler og delene har regler ikke bare om tekniske krav til selve byggverket, men også om dokumentasjon, tomteutnytting, naturpåkjenninger, uteareal, installasjoner og mer. Forskriften er hjemlet i lov om planlegging og byggesaksbehandling og trådte i kraft 1. juli 2010.

Kan en håndverker komme inn på min boligmappe?

Svar: Nei, håndverkeren kommer ikke inn på en boligmappe. Det sikrer vi gjennom bruk av BankID. Kun boligeier har tilgang til boligmappa på boligen. Når det er nevnt, så er Boligmappa det eneste nettstedet som kan motta dokumentasjon direkte fra kvalifiserte håndverkere. Alle boliger i Norge er registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret). En håndverker kan derfor gjennom sine system, sende dokumentasjon til Boligmappa gjennom vår kobling mot eiendomsregisteret. Den som til enhver tid eier boligen i eiendomsregistret, vil se en kopi av håndverkerens dokumentasjon om de logger seg inn på boligmappa.no.  Husk derfor å be håndverkeren om å sende dokumentasjonen rett til Boligmappa – så slipper du å tenke på hvor papirene ble av senere.

Det mangler en eiendom i min boligmappe?

Svar: Boligmappa viser de eiendommene som personen som logger seg inn eier. Personen må ha en tinglyst hjemmel til matrikkelenheten eller borett for et leilighet i et borettslag. Vi viser i dagens versjon ikke aksje eller obligasjonsleiligheter. Boligmappa viser ikke en ubebygget tomt.  Mangler det en eiendom kan det skylles at boligen står tinglyst på andre i familien, eller at vi ikke mottar rett informasjon om boligen, slik at vi behandler eiendommen som en tomt.
Ta gjerne kontakt med oss om du mener det mangler en bolig i din boligmappe.

Kan jeg laste opp egne dokumenter i Boligmappa?

Svar: Ja, du kan laste opp bilder, dokumenter og kvitteringer og det er ingen grense for antall dokumenter du kan laste opp. Du kan også skrive inn enkle notater om fargekoder på ulike rom, eller telefonnummer til de som leverer ved på hytta.

Hva skjer med Boligmappa om jeg flytter?

Svar: Boligmappa følger boligen. Det betyr at når ny eier overtar som hjemmelshaver til en bolig, eller ny person overtar en andel i et borettslag, mister gammel eier tilgang, mens ny eier overtar. Dette skjer helt automatisk. Det som er av personlige opplysninger om heftelser vil bli fjernet og oppdatert slik at nye heftelser vil være dem som tilhører ny eier.

Den informasjonen som du eventuelt har lagt inn på det personlige området føler deg som person over tid. Det sikrer vi ved bruk av BankID.